History
Radio Jugoslavija - međunarodni radio Srbija i Crna Gora je jedina državna radio stanica koja preko kratkih talasa emituje program u sve delove sveta na 13 jezika -  engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom, španskom, arapskom, albanskom, grčkom, bugarskom, mađarskom, italijanskom, kineskom i na srpskom jeziku.

Emitovanje programa za inostranstvo sa ovih prostora, započelo je 8. marta 1936. godine kada se Radio Beograd prvi put oglasio na kratkim talasima, emitujući program na 6 jezika: francuskom, nemačkom, italijanskom, mađarskom, grčkom i srpskom. Pred Drugi svetski rat, emitovanje programa se proširilo na još četiri jezika: rumunskom, turskom, albanskom i slovačkom jeziku. U toku rata program je emitovan iz Rusije, pod nazivom "Slobodna Jugoslavija". Od februara 1945. godine, emitovanje programa je nastavljeno iz Beograda, korišćenjem jednog predajnika snage 10 kW, a 1947. godine tehnika je pojačana puštanjem u rad još jednog predajnika iste snage. Od 1951. godine program se emituje iz novog emisionog centra u Stublinama, kraj Obrenovca, korišćenjem novog predajnika snage 100 kW. Proširenje programa dovodi, 1967/68. godine, do puštanja u rad još jednog predajnika snage 100 kW. Tehnološki razvoj u toj oblasti nameće potrebu za izgradnjom novog emisionog centra, sa mogućnošću pokrivanja celog sveta kvalitetnim signalom. Novi emisioni KT centar Radio Jugoslavije u Jabanuši, kraj Bijeljine, završen je 1987. godine i bio je opremljen sa 4 predajnika snage 500 kW i moćnim antenskim sistemom od 43 antene. Ratna dejstva na teritoriji Bosne i Hercegovine 1992.g. uticala su na donošenje odluke o preseljenju dva predajnika, sa pratećom opremom, u kratkotalasni centar u Stublinama. U toku NATO bombardovanja Jugoslavije, 1999.g. uništena je glavna zgrada emisionog centra u Stublinama, sa svim predajnicima.

Radio Jugoslavija - međunarodni radio Srbija i Crna Gora ima prezentaciju na Internetu od marta 1997. godine. Na sajtu Radio Jugoslavije - međunarodni radio Srbija i Crna Gora  (radioyu.org) svakodnevno se mogu slušati vesti  na šest jezika: srpskom, engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom, španskom i pratiti u pisanoj formi na trinaest jezika: srpskom, engleskom, nemačkom, ruskom, francuskom, španskom, italijanskom, grčkom, bugarskom, mađarskom, albanskom, arapskom i kineskom.

Od 1991. godine Radio Jugoslavija - međunarodni radio Srbija i Crna Gora  emituje 24 sata domaćeg programa na UKT-u (100,4 MHz ) za područje Beograda i okoline. U planu je da se omogući čujnost tog programa u celoj zemlji.

U realizaciji svih ovih aktivnosti učestvuje oko 180 zaposlenih, uglavnom sa visokom školskom spremom.

Radio Jugoslavija - the International Radio of Serbia and Montenegro is the only state-run radio station that broadcasts its program on short waves to all parts of the world in 13 languages: English, French, German, Russian, Spanish, Arabic, Albanian, Greek, Bulgarian, Hungarian, Italian, Chinese and in Serbian.

The world service in the following six languages: French, German, Italian, Hungarian, Greek and Serbian was introduced on March 8, 2021 when Radio Belgrade launched its short-wave programming. On the eve of World War II, the programmes in Rumanian, Turkish, Albanian and Slovak began to be aired. In the course of the war, the programme was broadcast from Russia under the name of "Free Yugoslavia". In February of 1945, broadcasts continued from Belgrade via one 10KW transmitter and in 1947, yet another transmitter of the same strength was put into operation. In 1951, the program started to be broadcast from a new transmission center in Stubline, near Obrenovac, via a new 100KW transmitter. In 1967/68, the expansion of the programming led to the putting into operation of an additional 100KW transmitter. Technological advancement in this sphere called for the building of a new transmission center capable of covering the entire world with a quality signal. The new short-wave transmission center of  Radio Jugoslavija - the International Radio of Serbia and Montenegro in Jabanusa, in the vicinity of Bijeljina, was completed in 1987 and was equipped with four 500KW transmitters and a powerful system of 43 antennas. Military operations in Bosnia-Herzegovina territory in 1992 prompted the decision to transfer two transmitters and the accompanying equipment to the short-wave center in Stubline. In the course of NATO’s bombing of Yugoslavia in 1999, the main building of the transmission center in Stubline, including all transmitters, was destroyed.

Radio Yugoslavia - the International Radio of Serbia and Montenegro, has had the Internet presentation since March 1997. Every day the Internet site of Radio Yugoslavia - the International Radio of Serbia and Montenegro (radioyu.org) offers a possibility to listen to the news in six languages: Serbian, English, French, German, Russian and Spanish, and to follow them up in written form in thirteen languages: Serbian, English, French, German, Russian, Spanish, Italian, Greek, Bulgarian, Hungarian, Albanian, Arabic and Chinese.

Since 1991, Radio Yugoslavia - the International Radio of Serbia and Montenegro has been broadcasting 24 hours of local program on UHF (100,4 MHz) for the region of Belgrade and surroundings. It has been planned to enable the receiving of the program in the entire country.

About 180 mostly highly educated employees take part in the realization of all these activities.