Radio Jugoslavija je jedina državna radio stanica koja preko kratkih talasa emituje svoj program u sve delove sveta na 13 jezika – 12 stranih: engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom, španskom, arapskom, albanskom, grčkom, bugarskom, mađarskom, italijanskom, kineskom i na srpskom jeziku.

Emitovanje programa za inostranstvo sa ovih prostora, započelo je 8. marta 1936. godine kada se Radio Beograd prvi put oglasio na kratkim talasima, emitujući program na 6 jezika: francuskom, nemačkom, italijanskom, mađarskom, grčkom i srpskom. Pred Drugi svetski rat, emitovanje programa se proširilo na još četiri jezika: rumunskom, turskom, albanskom i slovačkom jeziku. U toku rata program se emitovao iz Rusije, pod nazivom "Slobodna Jugoslavija". Od februara 1945. godine, emitovanje programa se nastavlja iz Beograda, korišćenjem jednog predajnika snage 10 kW a 1947. godine tehnika se pojačava puštanjem u rad još jednog predajnika iste snage. Od 1951. godine program se emituje iz novog emisionog centra u Stublinama, kraj Obrenovca, korišćenjem novog predajnika snage 100 kW. Povećanje programa dovodi, 1967/68. godine, do puštanja u rad još jednog predajnika snage 100 kW. Tehnološki razvoj u ovoj oblasti nameće potrebu za izgradnjom novog emisionog centra, sa mogućnošću pokrivanja celog sveta kvalitetnim signalom. Novi emisioni KT centar Radio Jugoslavije u Jabanuši, kraj Bijeljine, završen je 1987. godine i bio je opremljen sa 4 predajnika snage 500 kW i moćnim antenskim sistemom od 43 antene. Ratna dejstva na teritoriji Bosne i Hercegovine 1992.g. uticala su na donošenje odluke o preseljenju dva predajnika sa pratećom opremom u kratkotalasni centar u Stublinama. U toku NATO bombardovanja Jugoslavije, 1999.g. uništena je glavna zgrada emisionog centra u Stublinama sa svim predajnicima.

Radio Jugoslavija je prisutna na Internetu od marta 1997. godine. Na sajtu Radio Jugoslavije (radioyu.org) svakodnevno se mogu pratiti vesti u tekstualnoj formi na šest stranih jezika (engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom, španskom i albanskom) i srpskom. 

Od 1993. godine Radio Jugoslavija emituje 24 sata domaćeg programa na UKT-u (100,4 MHz ) za područje Beograda sa okolinom. Od 1999. godine čujnost ovog programa je proširena i na područje centralne Srbije (96,3 MHz). U planu je da se omogući čujnost domaćeg programa u celoj zemlji.

U realizaciji svih ovih aktivnosti učestvuje oko 200 zaposlenih, najvećim delom sa visokom školskom spremom.


Radio Jugoslavija is the only state-run radio station that broadcasts its program on short waves to all parts of the world in 12 languages: English, French, German, Russian, Spanish, Arabic, Albanian, Greek, Bulgarian, Hungarian, Italian, Chinese and in Serbian.

The world service in the following six languages: French, German, Italian, Hungarian, Greek and Serbian was introduced on March 8, 2021 when Radio Belgrade launched its short-wave programming. On the eve of World War II, the programmes in Rumanian, Turkish, Albanian and Slovak began to be aired. In the course of the war, the programme was broadcast from Russia under the name of "Free Yugoslavia". In February of 1945, broadcasts continued from Belgrade via one 10KW transmitter and in 1947, yet another transmitter of the same strength was put into operation. In 1951, the program started to be broadcast from a new transmission center in Stubline, near Obrenovac, via a new 100KW transmitter. In 1967/68, the expansion of the programming led to the putting into operation of an additional 100KW transmitter. Technological advancement in this sphere called for the building of a new transmission center capable of covering the entire world with a quality signal. The new short-wave transmission center of Radio Jugoslavija in Jabanusa, in the vicinity of Bijeljina, was completed in 1987 and was equipped with four 500KW transmitters and a powerful system of 43 antennas. Military operations in Bosnia-Herzegovina territory in 1992 prompted the decision to transfer two transmitters and the accompanying equipment to the short-wave center in Stubline. In the course of NATO’s bombing of Yugoslavia in 1999, the main building of the transmission center in Stubline, including all transmitters, was destroyed.

Radio Jugoslavija’s Internet presentation was introduced in March of 1997. Radio Jugoslavija's daily news output in six foreign languages (English, French, German, Russian, Spanish and Albanian) and in Serbian could be found at radioyu.org. 

Since 1993, Radio Jugoslavija has broadcast its local program on USW (100.4MHz) for the broader Belgrade metropolitan region round-the-clock. Since 1999, the program can also be received in Central Serbia (96.3MHz). The reception of the local programming is planned to be expanded to the whole of the country.

Some 200, mostly university-trained people, take part in the realization of all these activities